« Back to Top Level | Kitaro

Kitaro - Silk Road, Vol. 2 (1981)

Track listing:
  1. Peace [Shizukesa No Nakade] 3:40
  2. Takla Makan Desert [Takuramakan Sabaku] 3:16
  3. Eternal Spring [Inochi No Izumi] 5:25
  4. Silver Moon [Karakhoto No Genso] 5:02
  5. Magical Sand Dance [Shimpi Naru Suna No Mai] 6:05
  6. Year 40080 [40080 Nen] 4:38
  7. Time Travel [Jikukan] 2:38
  8. Reincarnation [Saisei] 4:16
  9. Dawning [Yoake] 3:11
  10. Tienshan [Tenzan] 4:42